Prawo odstąpienia od umowy

a.) Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Chantico.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Termin odstąpienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle skutecznie oświadczenie o odstąpieniu za pomocą dostępnych środków komunikacji w sposób nie budzący wątpliwości co do wykonywanej czynności. Oświadczenie można dołączyć do paczki ze zwracanym towarem. 

Przykładowy wzór dla Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak:

Imię i nazwisko:...................................................
Adres zamieszkania:...........................................
Nazwa sprzedawcy: Chantico.pl Magdalena Kleban-Nowak
Adres sprzedawcy:Ul. Okulickiego 1/10, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że na podstawie aktualnych przepisów prawa
odstępuję od umowy............................................
nr............................................................
zawartej dnia.................. w.............................
Proszę o zwrot kwoty....................................... zł
słownie:......................................................
na konto nr ..................................................
Zwracam ......................................................
otrzymany dnia ...............................................

Podpis konsumenta.............................................


b.) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. a, odbywa się na koszt klienta. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku zwrotu częściowego, świadczenia zwracane są proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru. Prawo odstąpienia dotyczy również produktów zastępczych, oferowanych w zamian przedmiotów niedostępnych w momencie zawierania umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy dla towaru zastępczego koszty zwrotu pokrywa sprzedawca jednak należy wcześniej uzgodnić z nim rodzaj przesyłki zwrotnej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

c.) Zwrot towaru do sprzedawcy, którego podstawą jest odstąpienie od umowy, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem konsument winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

d.) W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy a decyzje poprze pisemną deklaracją, umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu, która zostanie wysłana do klienta pocztą, prosimy o jej podpisanie i zwrot.

e.) Gwarantujemy pieniężny zwrot świadczeń w terminie do 14 dni od momentu skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Gwarancja zwrotu pieniędzy jest niezależna od formy płatności jaką wybrał konsument w czasie regulacji należności za towar. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu lub o niego poprosił. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- zawartych w drodze aukcji publicznej; 
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.